Informatie dorpsbudget

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft per 2014 een aantal budgetten overgedragen aan de dorpen en wijken in de gemeente. Ook voor het dorp Hellendoorn is daardoor geld vrij gekomen dat door de DorpsRaad Hellendoorn verdeeld mag worden. Het betreft de subsidiestroom voor initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie.

In september 2017 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met alle betrokkenen uit de kernen en dorpen met de gemeente. Wethouder Johan Coes heeft zijn respect uitgesproken voor de inzet van de dorpsraden, plaatselijke belangen en commissies. Afgesproken is de systematiek van de dorpsbudgetten te continueren. De criteria voor 2018 hebben wij vooral qua taal en inrichting wat aangepast en hier en daar wat verbijzonderd op basis van opgedane ervaring. Wij hebben het volgende aangepast en eraan toegevoegd:

  • Alle aanvragen voor 2020 dienen voor 31-01-2020 binnen te zijn
    Nadien binnengekomen aanvragen worden allen op basis van budgettaire mogelijkheden behandeld.
  • We gaan werken met voorschotten en overleggen van eindafrekeningen.
    Na afloop van de activiteit wordt een overzicht van daadwerkelijke bezoekersaantallen, kosten en inkomsten overlegd. Op basis hiervan zal de eindafrekening plaatsvinden. Voor de overzichtelijkheid is het daarom nodig dit overzicht te baseren op de eerder ingediende begroting
  • Aanvrager geeft aan in haar PR dat deze activiteit mede mogelijk werd gemaakt door een bijdrage uit het Dorpsbudget dorp Hellendoorn.

Ter toelichting het volgende;

Steeds meer goede en nieuwe initiatieven dienen een aanvraag in voor een bijdrage uit het dorpsbudget. Zowel in 2016 en 2017 hebben wij meer aanvragen ontvangen en subsidies kunnen toekennen dan het jaarbedrag toeliet. Dat hebben wij kunnen bekostigen uit de reserves ontstaan in de aanloopjaren 2014 en 2015.

Om geen goede initiatieven te benadelen omdat ze simpelweg later in het jaar plaatsvinden en later worden ingediend met het risico dat dan het budget al weggegeven is, gaan wij er naar toe dat er 1x per jaar kan worden aangevraagd. De aanvragen dienen binnen te zijn tot 31-01-2019. Nadien binnengekomen aanvragen worden op basis van budgettaire mogelijkheden behandeld.

Ten tijde van de aanvraag wordt gevraagd om een begroting, een schatting. Uiteraard gaat het uiteindelijk om de daadwerkelijke kosten en inkomsten.

In de subsidie toekenning zal als voorschot 50% worden overgemaakt. Uiterlijk binnen 1 maand na afloop van een activiteit zal aanvrager een gespecificeerd overzicht verschaffen van de daadwerkelijke kosten en inkomsten en kan de eindafrekening plaatsvinden. Voor de overzichtelijkheid is het daarom nodig dit overzicht te baseren op de eerder ingediende begroting. Dit geldt voor alle toekenningen, ongeacht de hoogte van het bedrag.

Bij het punt over voorschotten en afrekening wordt nadrukkelijk gevraagd om overzichtelijkheid en inzichtelijkheid Te vaak is het een gepuzzel om tot een verantwoorde eindafrekening te komen. Te vaak gebeurt het dat we de ingediende begroting erop na moeten slaan om te begrijpen hoe het zit en moeten we het kostenoverzicht zelf vertalen naar die begroting. Dat kan dan weer tot misverstanden leiden!

De subsidie is gemeenschapsgeld en is in principe beschikbaar voor elk activiteit die voldoet aan de criteria. Om hier meer en breder bekendheid aan te geven, wordt verwacht van elke aanvrager dat zij in haar communicatie (PR, posters, folders, programmaboekjes, websites e.d.) aangeeft dat deze activiteit mede mogelijk werd gemaakt door een bijdrage uit het Dorpsbudget dorp Hellendoorn.

Klik hier voor de volledige procedure & criteria om te kijken of uw activiteit mogelijk in aanmerking komt voor een bijdrage uit het dorpsbudget.

De aanvragen voor 2020 kunnen vanaf 01 december 2019 tot 31 januari 2020 worden ingediend. Nadien binnengekomen aanvragen worden op basis van budgettaire mogelijkheden behandeld.

Klik hier voor het aanvraagformulier

Mocht u nog aanvullende vragen hebben of u wilt teruggebeld worden, stuur een mail naar dorpsbudget@dorpsraad-hellendoorn.nl