🏠 𝗘𝗻𝗾𝘂𝗲̂𝘁𝗲 𝘄𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴𝗯𝗲𝗵𝗼𝗲𝗳𝘁𝗲 𝗱𝗼𝗿𝗽 𝗛𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝗱𝗼𝗼𝗿𝗻

In samenwerking met de Gemeente Hellendoorn hebben we een woningbehoefte enquête gemaakt. We zijn namelijk benieuwd naar jouw mening als het gaat om de woningbehoefte in het dorp Hellendoorn. Woon jij in het dorp Hellendoorn of wil jij juist graag in het dorp Hellendoorn komen wonen?

Vul dan deze enquête in om jouw behoefte duidelijk te maken. Zo kan er gekeken worden wat er gedaan moet worden op het gebied van wonen in het dorp Hellendoorn en kunnen we het dorp Hellendoorn leefbaar houden voor jong en oud. Klik op de link hieronder om direct naar de enquête te gaan. Je kunt de enquête invullen tot zaterdag 1 juni 2024.

Alvast bedankt voor jouw input! Link naar de enquête: https://bit.ly/3Uira6o

Aanvragen dorpsbudget 2024

Ook voor 2024 kunnen organisaties, groepen en personen subsidie aanvragen bij de DorpsRaad Hellendoorn voor activiteiten die de leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie in het dorp bevorderen of onderhouden.

De DorpsRaad laat zich hierbij adviseren door een onafhankelijke commissie Dorpsbudget. Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal ingediend worden via onderstaand aanvraagformulier worden voor 31-12-2023, waarna de commissie Dorpsbudget Hellendoorn,  haar advies zal uitbrengen voor uiteindelijke besluitvorming in de DorpsRaad vergadering van februari 2024.

Klik hier voor de voorwaarden voor een financiële ondersteuning

Klik hier voor het aanvraagformulier 2024


Nieuw commissieleden

De DorpsRaad vindt het belangrijk dat de commissie een afspiegeling is van de inwoners van het dorp. Dus zijn we nog op zoek naar jongeren, jongvolwassen en 60 plussers die aan deze commissie willen deelnemen. De commissie komt 1x per jaar in januari bij elkaar. Heb je belangstelling of wil je eerst nog meer informatie, mail naar dorpsbudget@dorpsraad-hellendoorn.nl en zal een van commissieleden contact met je opnemen.

Aanvragen dorpsbudget 2023

Ook voor 2023 kunnen organisaties, groepen en personen subsidie aanvragen bij de DorpsRaad Hellendoorn voor activiteiten die de leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie in het dorp bevorderen of onderhouden.

De DorpsRaad laat zich hierbij adviseren door een onafhankelijke commissie Dorpsbudget. De voorwaarden voor een financiële ondersteuning zijn hier te vinden.  Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal ingediend worden voor 31-12-2022, waarna de commissie Dorpsbudget Hellendoorn,  haar advies zal uitbrengen voor uiteindelijke besluitvorming in de DorpsRaad vergadering van februari 2023. Klik hier voor het aanvraagformulier van 2023 (let op: nieuw formulier template ten opzicht van voorgaande jaren)

De DorpsRaad vindt het belangrijk dat de commissie een afspiegeling is van de inwoners van het dorp. Dus zijn we nog op zoek naar jongeren, jongvolwassen en 60 plussers die aan deze commissie willen deelnemen. De commissie komt 1x per jaar in januari bij elkaar. Heb je belangstelling of wil je eerst nog meer informatie, mail naar dorpsbudget@dorpsraad-hellendoorn.nl en zal een van commissieleden contact met je opnemen.

Voor meer informatie over het dorpsbudget zie: Informatie dorpsbudget

Aanvragen dorpsbudget 2022

Vanaf 1 december 2021 kunnen de aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget weer worden ingediend. De aanvragen moeten voor 31-12-2021 bij ons binnen zijn.

We kunnen ons voorstellen in deze bijzondere tijd, waar vele activiteiten niet door kunnen gaan i.v.m. geldende coronamaatregelen, u mogelijk nog wilt wachten met aanvragen omdat doorgang nog onzeker is. Het advies is om toch in december al uw aanvraag in te dienen. Zo blijft er voor u geld gereserveerd, en kunnen we bijdragen, mocht de activiteit wel doorgang kunnen vinden.

Zolang er nog coronamaatregelen van kracht zijn, die doorgang van activiteiten en bijeenkomsten belemmeren, worden er geen voorschotten verstrekt.

Voor meer informatie over het dorpsbudget zie: Informatie dorpsbudget

DorspRaad richt klankbord groep op rondom woningbouwplannen centrum

Vandaag staat in de Tubantia weer een artikel over woningbouw in het dorp.

Als DorpsRaad zijn we al een aantal jaar aan het lobbyen om woningbouw in het dorp te realiseren. Zo hebben we ons enkele jaren geleden ingezet om de plannen van Hellendoorn Noord te behouden (alle fases) en zijn we al geruime tijd bezig om te kijken of er ook woningen in een relatief goedkoop segment kunnen komen (dat valt nog niet mee).

Momenteel is de vraag naar (betaalbare) woningen natuurlijk extreem hoog en daar zien ondernemers natuurlijk kansen in. Heel begrijpelijk. Als DorpsRaad zijn we absoluut niet tegen woningbouw en/of vernieuwing, maar vinden we het ook belangrijk dat de plannen in een breder perspectief worden afgewogen. Met name ons mooie centrum is “kwetsbaar”.

Om met de gemeente (en ondernemers) mee te denken is er vanuit de DorpsRaad een klankbord-/werkgroep opzet, met hierin ook afvaardiging vanuit andere organisaties uit het dorp. De klankbord groep gaat de gemeente (en de ondernemers) adviseren bij bouwplannen in het dorp.

De klankbord/werkgroep zal de plannen proberen in een breder perspectief af te wegen, ook rekening gehouden met zaken zoals leefbaarheid, cultuur, dorps aanzicht, etc.

DorpsRaad Hellendoorn maakt zich zorgen over bouwplannen dorpskern.

Als DorpsRaad Hellendoorn maken we ons zorgen over de bouwplannen in het centrum. De oververhitte woningmarkt maakt bepaalde soort bouwplannen financieel interessant, maar zijn deze plannen in het kader van leefbaarheid en karakter van het dorp wel gewenst?

We hebben daarom een 10 puntenplan naar de lokale politiek gestuurd om deze te betrekken bij de beoordeling van toekomstige woningbouwplannen. Binnenkort gaan we ook met de wethouder om tafel om over dit thema te spreken.

Vandaag in Tubantia een artikel over onze zorgen.
https://www.tubantia.nl/hellendoorn/voor-dorpsraad-hellendoorn-is-bouw-van-louter-dure-appartementen-onbespreekbaar-tast-karakter-van-dorpskom-te-veel-aan

Rapport energietransitie Hellendoorn Dorp

Als Dorp Hellendoorn willen wij ons steentje bijdragen in het terugdringen van traditionele elektriciteit die van olie, kolen of gas gestookte elektriciteitscentrales komt. Hellendoorn dorp heeft hierin een opgave. We kunnen en mogen niet wegkijken van het energievraagstuk en dit op het bordje leggen van onze buurtschappen en kleine dorpen binnen onze gemeente. Immers grote windmolens en grote zonnevelden leveren aan de ene kant duurzame elektriciteit maar hebben aan de andere kant grote invloed op de leefbaarheid van onze hechte gemeenschap.

Grote duurzame installaties zijn zichtbaar in de omgeving, sommige installaties geven slagschaduw en een monotoon geluid. Dat zijn negatieve bijwerkingen die wij niet moeten onderschatten. Binnen de Dorpsraad zeggen wij wel eens, de cirkel van elektriciteit opwekken is weer rond. Wat bedoelen we daarmee? Terug in de jaren vijftig had elke gemeente een eigen energiebedrijf. In de gemeente Hellendoorn heette dit bedrijf ‘GEB Hellendoorn’. Dit bedrijf verzorgde de energie aan inwoners van ons gemeente. In de tachtiger jaren werd dit opgeschaald naar regionale spelers. Alle plaatselijke energiebedrijven verdwenen. Daarna werd alles gecentraliseerd op landelijk niveau. Grote energiereuzen zoals Essent regelen nu onze energievoorziening.

Nu, met de energietransitie naar duurzame energie zien wij weer een decentralisering. Investeerders van grote zonnevelden en windmoleninstallaties verkopen hun opgewekte energie aan particulieren. In elke gemeente ontstaan meerdere partijen die allemaal zonnevelden en windmolens gaan exploiteren, allemaal met hun eigen tarieven. Het gevolg is dat binnen de gemeente weer zeer lokale energiebedrijven kunnen ontstaan. Gaat het om energietransitie, dan moet elke gemeente zijn eigen ‘energiebroek’ ophouden. Zo dreigt elke gemeente een aantal zonnevelden en windmolens te krijgen.

De Dorpsraad is van mening dat we zuinig moeten zijn op ons mooie Twentse landschap. De gemeenteraad moet kiezen. Geven we het mooie Twentse landschap door aan onze volgende generatie? Of gaan we het landschap verloederen door grote zichtbare installaties te bouwen in onze achtertuin? Wij hopen dat de gemeenteraad de juiste keuze maakt.

Dorpsraad, Hellendoorn 22 Januari 2021

Voor het volledige rapport zie: Rapport energietransitie Hellendoorn Dorp

Jaarverslag 2019 (maart 2019 – maart 2020)

Hieronder vindt u het jaarverslag van de Dorpsraad Hellendoorn en is een verslaglegging over de periode maart 2019 tot maart 2020.

Het jaarverslag is ook als PDF beschikbaar.

Start jaarverslag

Dorpsraad Hellendoorn

jaarverslag secretaris (Nel Voortman) maart 2019 – maart 2020


Samenstelling DorpsRaad.

Het bestuur van de DorpsRaad bestaat op dit moment uit 7 personen namelijk Maureen Viet, Teun Heuver, Jasper Huzen, Ben Kamphuis, Wouter Bakker, Han Scholten (penningmeester) en Nel Voortman (secretaris).  Er is een vacature voor de functie van voorzitter.
In het afgelopen jaar is de DorpsRaad 10 keer bij elkaar geweest. In principe vergadert zij op de eerste dinsdag van de maand.

Noord-Zuidverbinding

De nieuwe rondweg tussen Sanatoriumlaan en de ijsfabriek  is voltooid. Er wordt nog een laatste hand gelegd aan de bebording.

Vanaf de Reggebrug tot de atletiekbaan zit de gemeente om tafel met Plaatselijk Belang Hulsen.

Voor dorp Hellendoorn wordt het gedeelte tussen ijsfabriek en Reggebrug nu ter hand genomen.

Op 4 maart jl. was er een inloopbijeenkomst in de Blenke. Hier werd door de gemeente uitleg gegeven over de aanpak van dit gedeelte. De DorpsRaad fungeert als procesbewaker.  Een groep belanghebbende bewoners zal het proces verder gaan vervolgen. 

Woningbouw  Hellendoorn

De woningbouw in Hellendoorn-Noord is in volle gang en zoals verwacht is er veel belangstelling om in deze nieuwe wijk van Hellendoorn te gaan wonen. Er is nog overleg met de gemeente over de toegezegde aanleg van een voetpad vanuit de wijk Hellendoorn Noord naar het dorp langs de Ommerweg. De Dorpsraad vindt het belangrijk dat de bewoners op een veilige manier het dorp kunnen bereiken.

De oude apotheek aan de Dorpsstraat zal binnenkort afgebroken worden en er worden daar appartementen gebouwd. Degenen die hier komen te wonen, laten vaak een woning in het dorp achter. Hierdoor kan het woningaanbod in het dorp vergroot worden. 

Verder is Loes Runneboom bezig met een burgerinitiatief voor het bouwen van zogenaamde tiny houses in het dorp. Loes heeft hiervoor een platform tiny houses opgericht. Er wordt op dit moment in overleg met gemeente, ondernemers gekeken naar de mogelijkheden voor het bouwen van deze houses in Hellendoorn.

Woonvisie dorp Hellendoorn.

Op 16 oktober 2019 heeft de gemeente de concept woonvisie 2020-2025 voor het dorp uitgebracht. Hierin staan de woningbouwplannen voor de komende jaren. Er wordt naar diverse nieuwe woonvormen gekeken. De Dorpsraad heeft regelmatig overleg met de wethouder en ambtenaren van de afdeling wonen over de mogelijkheden tot het bouwen van nieuwe woningen in het dorp. Verder is er regelmatig overleg met de  gemeente  over het hergebruik van de leegstaande Blenkeschool. Hierin worden ook de uitkomsten van de door de Dorpsraad ingestelde enquête over woonwensen onder jongeren in het dorp Hellendoorn meegenomen.

Hancate

De plannen voor het plaatsen van zo’n 30 woonunits op de plek van het outdoor activiteitencentrum Aktief Overijssel voor mensen met psychische problemen zijn ook in de Dorpsraad besproken.  Inmiddels zijn, mede door de inzet van de werkgroep van verontruste buurtbewoners, de plannen in de ijskast gezet.

Verkeersknelpunten dorp Hellendoorn

In augustus hebben leden van de Dorpsraad met een delegatie van Veilig Verkeer Nederland afdeling Hellendoorn-Nijverdal een fietstocht door het dorp gemaakt. Hierbij zijn alle verkeerknelpunten doorgenomen en mogelijke oplossingen gezocht. Op de eerstvolgende  fysieke ledenvergadering zal Han Scholten een toelichting hierop geven.

Hoog Overijssel

De aanleg van het vliegveld Lelystad is nog steeds niet gerealiseerd. We wachten de plannen van de overheid af.

De Dorpsraad heeft op haar website een voorbeeldbrief opgenomen die burgers aangetekend kunnen versturen om te protesteren tegen geluidsoverlast. Deze brief moest voor 1 april

ingediend worden, omdat anders de verjaringstermijn van 5 jaar voorbij is.

bezuinigingen gemeente

Zoals bekend was er het afgelopen jaar veel te doen over de doorgevoerde bezuinigingen van de gemeente in verband met het begrotingstekort. Voorlopig zal er geen korting op het budget van de dorpsraad en de wijkuitkeringen plaatsvinden. We houden de verdere ontwikkelingen in de gaten, zoals bijvoorbeeld het voortbestaan van de bibliotheek.

buurtbus

Er is diverse keren overleg geweest met de Stichting Buurtbus. Vanwege de uitbreiding van het aantal lijnen moesten er nieuwe statuten opgesteld worden en een nieuw bestuur aangesteld.

energietransitie

Namens de dorpsraad nemen 2 bestuursleden deel aan de diverse bijeenkomsten in de gemeente over de ontwikkelingen over de toekomst van de energie. Willem Wijnen, energieregisseur van de gemeente, zal later in deze vergadering hier wat meer over vertellen.

Ten slotte

De Dorpsraad heeft nu een eigen website, te weten www.dorpsraad-hellendoorn.nl

U kunt hier informatie vinden over allerlei onderwerpen.

Ook kunt u op de website vragen en/of opmerkingen plaatsen.

We nemen 2 keer per jaar deel aan het overleg in onze gemeente van de Plaatselijke Belangen.

In dit overleg staan diverse onderwerpen op de agenda zoals: woningbouw kleine kernen, de N 35 bij Haarle, energieprojecten, Hoog Overijssel enz. Kortom voldoende stof om met elkaar  te bespreken.

Einde jaarverslag