Jaarverslag 2019 (maart 2019 – maart 2020)

Hieronder vindt u het jaarverslag van de Dorpsraad Hellendoorn en is een verslaglegging over de periode maart 2019 tot maart 2020.

Het jaarverslag is ook als PDF beschikbaar.

Start jaarverslag

Dorpsraad Hellendoorn

jaarverslag secretaris (Nel Voortman) maart 2019 – maart 2020


Samenstelling DorpsRaad.

Het bestuur van de DorpsRaad bestaat op dit moment uit 7 personen namelijk Maureen Viet, Teun Heuver, Jasper Huzen, Ben Kamphuis, Wouter Bakker, Han Scholten (penningmeester) en Nel Voortman (secretaris).  Er is een vacature voor de functie van voorzitter.
In het afgelopen jaar is de DorpsRaad 10 keer bij elkaar geweest. In principe vergadert zij op de eerste dinsdag van de maand.

Noord-Zuidverbinding

De nieuwe rondweg tussen Sanatoriumlaan en de ijsfabriek  is voltooid. Er wordt nog een laatste hand gelegd aan de bebording.

Vanaf de Reggebrug tot de atletiekbaan zit de gemeente om tafel met Plaatselijk Belang Hulsen.

Voor dorp Hellendoorn wordt het gedeelte tussen ijsfabriek en Reggebrug nu ter hand genomen.

Op 4 maart jl. was er een inloopbijeenkomst in de Blenke. Hier werd door de gemeente uitleg gegeven over de aanpak van dit gedeelte. De DorpsRaad fungeert als procesbewaker.  Een groep belanghebbende bewoners zal het proces verder gaan vervolgen. 

Woningbouw  Hellendoorn

De woningbouw in Hellendoorn-Noord is in volle gang en zoals verwacht is er veel belangstelling om in deze nieuwe wijk van Hellendoorn te gaan wonen. Er is nog overleg met de gemeente over de toegezegde aanleg van een voetpad vanuit de wijk Hellendoorn Noord naar het dorp langs de Ommerweg. De Dorpsraad vindt het belangrijk dat de bewoners op een veilige manier het dorp kunnen bereiken.

De oude apotheek aan de Dorpsstraat zal binnenkort afgebroken worden en er worden daar appartementen gebouwd. Degenen die hier komen te wonen, laten vaak een woning in het dorp achter. Hierdoor kan het woningaanbod in het dorp vergroot worden. 

Verder is Loes Runneboom bezig met een burgerinitiatief voor het bouwen van zogenaamde tiny houses in het dorp. Loes heeft hiervoor een platform tiny houses opgericht. Er wordt op dit moment in overleg met gemeente, ondernemers gekeken naar de mogelijkheden voor het bouwen van deze houses in Hellendoorn.

Woonvisie dorp Hellendoorn.

Op 16 oktober 2019 heeft de gemeente de concept woonvisie 2020-2025 voor het dorp uitgebracht. Hierin staan de woningbouwplannen voor de komende jaren. Er wordt naar diverse nieuwe woonvormen gekeken. De Dorpsraad heeft regelmatig overleg met de wethouder en ambtenaren van de afdeling wonen over de mogelijkheden tot het bouwen van nieuwe woningen in het dorp. Verder is er regelmatig overleg met de  gemeente  over het hergebruik van de leegstaande Blenkeschool. Hierin worden ook de uitkomsten van de door de Dorpsraad ingestelde enquête over woonwensen onder jongeren in het dorp Hellendoorn meegenomen.

Hancate

De plannen voor het plaatsen van zo’n 30 woonunits op de plek van het outdoor activiteitencentrum Aktief Overijssel voor mensen met psychische problemen zijn ook in de Dorpsraad besproken.  Inmiddels zijn, mede door de inzet van de werkgroep van verontruste buurtbewoners, de plannen in de ijskast gezet.

Verkeersknelpunten dorp Hellendoorn

In augustus hebben leden van de Dorpsraad met een delegatie van Veilig Verkeer Nederland afdeling Hellendoorn-Nijverdal een fietstocht door het dorp gemaakt. Hierbij zijn alle verkeerknelpunten doorgenomen en mogelijke oplossingen gezocht. Op de eerstvolgende  fysieke ledenvergadering zal Han Scholten een toelichting hierop geven.

Hoog Overijssel

De aanleg van het vliegveld Lelystad is nog steeds niet gerealiseerd. We wachten de plannen van de overheid af.

De Dorpsraad heeft op haar website een voorbeeldbrief opgenomen die burgers aangetekend kunnen versturen om te protesteren tegen geluidsoverlast. Deze brief moest voor 1 april

ingediend worden, omdat anders de verjaringstermijn van 5 jaar voorbij is.

bezuinigingen gemeente

Zoals bekend was er het afgelopen jaar veel te doen over de doorgevoerde bezuinigingen van de gemeente in verband met het begrotingstekort. Voorlopig zal er geen korting op het budget van de dorpsraad en de wijkuitkeringen plaatsvinden. We houden de verdere ontwikkelingen in de gaten, zoals bijvoorbeeld het voortbestaan van de bibliotheek.

buurtbus

Er is diverse keren overleg geweest met de Stichting Buurtbus. Vanwege de uitbreiding van het aantal lijnen moesten er nieuwe statuten opgesteld worden en een nieuw bestuur aangesteld.

energietransitie

Namens de dorpsraad nemen 2 bestuursleden deel aan de diverse bijeenkomsten in de gemeente over de ontwikkelingen over de toekomst van de energie. Willem Wijnen, energieregisseur van de gemeente, zal later in deze vergadering hier wat meer over vertellen.

Ten slotte

De Dorpsraad heeft nu een eigen website, te weten www.dorpsraad-hellendoorn.nl

U kunt hier informatie vinden over allerlei onderwerpen.

Ook kunt u op de website vragen en/of opmerkingen plaatsen.

We nemen 2 keer per jaar deel aan het overleg in onze gemeente van de Plaatselijke Belangen.

In dit overleg staan diverse onderwerpen op de agenda zoals: woningbouw kleine kernen, de N 35 bij Haarle, energieprojecten, Hoog Overijssel enz. Kortom voldoende stof om met elkaar  te bespreken.

Einde jaarverslag

Geef een reactie